زانوی 45 درجه
845
1398/08/08

زانوی 45 درجه

مشاهده جزئیات بیشتر
زانوی 90 درجه
791
1398/08/08

زانوی 90 درجه

مشاهده جزئیات بیشتر
سه راه45 درجه
793
1398/08/08

سه راه45 درجه

مشاهده جزئیات بیشتر
سه راه90  درجه
824
1398/08/08

سه راه90 درجه

مشاهده جزئیات بیشتر
لوله فاضلابی u-pvc
917
1398/08/08

لوله فاضلابی u-pvc

مشاهده جزئیات بیشتر
لوله برقی محافظ صلب u-pvc
1065
1398/08/08

لوله برقی محافظ صلب u-pvc

مشاهده جزئیات بیشتر
لوله ناودانی u-pvc
1307
1398/08/08

لوله ناودانی u-pvc

مشاهده جزئیات بیشتر
لوله کشاورزی u-pvc
878
1398/08/08

لوله کشاورزی u-pvc

مشاهده جزئیات بیشتر
کمربند تعمیری دو تکه 110
404
1401/04/14

کمربند تعمیری دو تکه 110

مشاهده جزئیات بیشتر
سه راه45 درجه تبدیلی
786
1398/08/08

سه راه45 درجه تبدیلی

مشاهده جزئیات بیشتر
سه راه  90درجه تبدیلی
817
1398/08/08

سه راه 90درجه تبدیلی

مشاهده جزئیات بیشتر
سیفون
929
1398/08/08

سیفون

مشاهده جزئیات بیشتر
درپوش اتصالات
837
1398/08/08

درپوش اتصالات

مشاهده جزئیات بیشتر
درپوش لوله(CAP)
1120
1398/08/08

درپوش لوله(CAP)

مشاهده جزئیات بیشتر
رابط دریچه بازدید
868
1398/08/08

رابط دریچه بازدید

مشاهده جزئیات بیشتر
رابط انبساطی
1465
1398/08/08

رابط انبساطی

مشاهده جزئیات بیشتر
کلاهک
1370
1398/08/08

کلاهک

مشاهده جزئیات بیشتر
تبدیل
878
1398/08/08

تبدیل

مشاهده جزئیات بیشتر
سوکتی
1162
1398/08/08

سوکتی

مشاهده جزئیات بیشتر
چهارراه 45 درجه(W)
813
1398/08/08

چهارراه 45 درجه(W)

مشاهده جزئیات بیشتر
سه راه دریچه بازید 110-90
1329
1398/08/08

سه راه دریچه بازید 110-90

مشاهده جزئیات بیشتر
واشر زیر کاسه (توالت)
2515
1398/08/08

واشر زیر کاسه (توالت)

مشاهده جزئیات بیشتر
سیفون کامل
1576
1398/08/08

سیفون کامل

مشاهده جزئیات بیشتر
رابط تنظیم فرنگی
3269
1398/08/12

رابط تنظیم فرنگی

مشاهده جزئیات بیشتر
کف شور
1091
1398/08/12

کف شور

مشاهده جزئیات بیشتر
کف شور
1398/08/12

کف شور

مشاهده جزئیات بیشتر
سه راه سه سر کوپله 45  درجه
1162
1398/08/08

سه راه سه سر کوپله 45 درجه

مشاهده جزئیات بیشتر
کلاهک H
1344
1398/08/08

کلاهک H

مشاهده جزئیات بیشتر
سه راه دریچه بازید یک طرفه (شیر خودکار )
1268
1398/08/08

سه راه دریچه بازید یک طرفه (شیر خودکار )

مشاهده جزئیات بیشتر